انواع ورق های فلزی وکاربرد آن
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵
لوله استیل
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

جدول وزنی لوله استنلس استیل

جدول وزنی لوله استنلس استیل
Nominal Outside Schedule
Pipe Diameter ۵S ۱۰S ۴۰S ۸۰S
Size (mm) (inches) Wall Thickness and Weight
(inches) mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
  (in) (in) (in) (in)
۸-Jan ۱۰.۳ ۰.۴۰۵ ۱.۲۵ ۰.۲۸ ۱.۷۳ ۰.۳۷ ۲.۴۲ ۰.۴۷
-۰.۰۴۹ -۰.۰۶۸ -۰.۰۹۵
۴-Jan ۱۳.۷ ۰.۵۴ ۱.۶۶ ۰.۴۹ ۲.۲۴ ۰.۶۳ ۳.۰۳ ۰.۸
-۰.۰۶۵ -۰.۰۸۸ -۰.۱۱۹
۸-Mar ۱۷.۲ ۰.۶۷۵ ۱.۶۶ ۰.۶۳ ۲.۳۲ ۰.۸۵ ۳.۲ ۱.۱
-۰.۰۶۵ -۰.۰۹۱ -۰.۱۲۶
۲-Jan ۲۱.۳ ۰.۸۴ ۱.۶۵ ۰.۸۱ ۲.۱۱ ۱ ۲.۷۷ ۱.۲۷ ۳.۷۴ ۱.۶۲
-۰.۰۶۵ -۰.۰۸۳ -۰.۱۰۹ -۰.۱۴۷
۴-Mar ۲۶.۷ ۱.۰۵ ۱.۶۵ ۱.۰۲ ۲.۱۱ ۱.۲۸ ۲.۸۷ ۱.۶۸ ۳.۹۲ ۲.۲
-۰.۰۶۵ -۰.۰۸۳ -۰.۱۱۳ -۰.۱۵۴
۱ ۳۳.۴ ۱.۳۱۵ ۱.۶۵ ۱.۳ ۲.۷۷ ۲.۰۹ ۳.۳۸ ۲.۵ ۴.۵۵ ۳.۲۴
-۰.۰۶۵ -۰.۱۰۹ -۰.۱۳۳ -۰.۱۷۹
۱ ۱/۴ ۴۲.۲ ۱.۶۶ ۱.۶۵ ۱.۶۶ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۳.۵۶ ۳.۳۹ ۴.۸۶ ۴.۴۷
-۰.۰۶۵ -۰.۱۰۹ -۰.۱۴ -۰.۱۹۱
۱ ۱/۲ ۴۸.۳ ۱.۹ ۱.۶۵ ۱.۹۱ ۲.۷۷ ۳.۱۱ ۳.۶۹ ۴.۰۶ ۵.۰۸ ۵.۴۱
-۰.۰۶۵ -۰.۱۰۹ -۰.۱۴۵ -۰.۲
۲ ۶۰.۳ ۲.۳۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴ ۲.۷۷ ۳.۹۳ ۳.۹۲ ۵.۴۵ ۵.۵۴ ۷.۴۹
-۰.۰۶۵ -۰.۱۰۹ -۰.۱۵۴ -۰.۲۱۸
۲ ۱/۲ ۷۳ ۲.۸۷۵ ۲.۱۱ ۳.۶۹ ۳.۰۵ ۵.۲۶ ۵.۱۶ ۸.۶۴ ۷.۰۱ ۱۱.۴
-۰.۰۸۳ -۰.۱۲ -۰.۲۰۳ -۰.۲۷۶
۳ ۸۸.۹ ۳.۵ ۲.۱۱ ۴.۵۲ ۳.۰۵ ۶.۴۶ ۵.۴۹ ۱۱.۳ ۷.۶۲ ۱۵.۳
-۰.۰۸۳ -۰.۱۲ -۰.۲۱۶ -۰.۳
۳ ۱/۲ ۱۰۱.۶ ۴ ۲.۱۱ ۵.۱۸ ۳.۰۵ ۷.۴۱ ۵.۷۴ ۱۳.۶ ۸.۰۸ ۱۸.۶
-۰.۰۸۳ -۰.۱۲ -۰.۲۲۶ -۰.۳۱۸
۴ ۱۱۴.۳ ۴.۵ ۲.۱۱ ۵.۸۴ ۳.۰۵ ۸.۳۷ ۶.۰۲ ۱۶.۱ ۸.۵۶ ۲۲.۳
-۰.۰۸۳ -۰.۱۲ -۰.۲۳۷ -۰.۳۳۷
۵ ۱۴۱.۳ ۵.۵۶۳ ۲.۷۷ ۹.۴۶ ۳.۴۱ ۱۱.۶ ۶.۵۶ ۲۱.۸ ۹.۵۳ ۳۱
-۰.۱۰۹ -۰.۱۳۴ -۰.۲۵۸ -۰.۳۷۵
۶ ۱۶۸.۳ ۶.۶۲۵ ۲.۷۷ ۱۱.۳ ۳.۴۱ ۱۳.۹ ۷.۱۲ ۲۸.۳ ۱۰.۹۸ ۴۲.۶
-۰.۱۰۹ -۰.۱۳۴ -۰.۲۸ -۰.۴۳۲
۸ ۲۱۹.۱ ۸.۶۲۵ ۲.۷۷ ۱۴.۸ ۳.۷۶ ۲۰ ۸.۱۸ ۴۲.۵ ۱۲.۷ ۶۴.۶
-۰.۱۰۹ -۰.۱۴۸ -۰.۳۲۲ -۰.۵
۱۰ ۲۷۳.۱ ۱۰.۷۵ ۳.۴۱ ۲۲.۷ ۴.۲ ۲۷.۸ ۹.۲۸ ۶۰.۴ ۱۲.۷ ۸۱.۵
-۰.۱۳۴ -۰.۱۶۵ -۰.۳۶۵ -۰.۵
۱۲ ۳۲۳.۹ ۱۲.۷۵ ۳.۹۷ ۳۱.۳ ۴.۵۸ ۳۶.۱ ۹.۵۳ ۷۳.۹ ۱۲.۷ ۹۷.۴
-۰.۱۵۶ -۰.۱۸ -۰.۳۷۵ -۰.۵